กำลังโหลดข้อมูล กรุณารอสักครู่ ...
โรงเรียนบ้านดงกลาง สพป.ขอนแก่น เขต 1     กลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ 10  หน้าแรก


No Gift Policy (งดให้ งดรับ)

 

โรงเรียนบ้านดงกลาง บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล งดรับ งดให้ของรางวัล กำนัล แก่ข้าราชการในทุกโอกาส ต้านทุจริต โปร่งใส คุณภาพ คุณธรรม สร้างการมีส่วนร่วมและประสานการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วน

More...
No Gift Policy (งดให้ งดรับ)
ข้อมูลพื้นฐาน
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
 
ข้อมูลสารสนเทศ
   ข้อมูลนักเรียน
   ข้อมูลเขตบริการ
   ข้อมูลครูและบุคลากร
   ข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
   ข้อมูลครุภัณฑ์
   O1 โครงสร้างหน่วยงาน
   O2 ข้อมูลผู้บริหาร
   O3 อำนาจหน้าที่
   O4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   O5 ข้อมูลการติดต่อ
   O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   O7 ข่าวประชาสัมพันธ์
   O8 Q&A ถาม-ตอบ
   O9 SOCIAL NETWORK
   O10 แผนปฏิบัติราชการประจำปี
   O11 การกำกับ ติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
   O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   O17 E–Service
   O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
   O19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
   O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
   O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
   O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี
   O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
   O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   O29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ
   O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ
   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
   O32 รับฟังความคิดเห็น
   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม
   O34 เจตจำนงสุจริต ของผู้บริหาร
   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   O36 การประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี
   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   O39 แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี
   O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ 6 เดือน
   O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   O42 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน Langu
 
เอกสาร คู่มือ
    ข้อมูลO-NET
    ข้อมูล NT
    ข้อมูล RT
 
ลิ้งค์แนะนำ(เปิดหน้าต่างใหม่)
    โรงเรียนประชารัฐ
    โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
    โรงเรียนดีประจำตำบล
    โรงเรียนสุจริต
Breaking News
  Latest News

ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนบ้านดงกลาง (เครือข่ายคุณภาพแก่งกุดโดกโมเดล)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

กระทรวงศึกษาธิการ

 
Social Network
 

ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน| คม ชัด ลึก| ข่าวสด เนชั่นแนล Geographic | ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ลานธรรมเสวนา
ธรรมะจักร | กัลยาณมิตร | พระธรรมกาย วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | สสส.| รักบ้านเกิด.

 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      20 คน

สถิติเดือนนี้:   633 คน

สถิติปีนี้:        3522 คน

สถิติทั้งหมด: 31555 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

 1. วิสัยทัศน์(VISION)

โรงเรียนบ้านดงกลาง โรงเรียนบ้านดงเก่า โรงเรียนบ้านโจดใหญ่(เครือข่ายแก่งกุดโดกโมเดล) จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานด้านคุณภาพ  มีความสามารถด้านเทคโนโลยี  บุคลากรได้รับการพัฒนาสู่ครูมืออาชีพ  ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

 1. พันธกิจ(MISSION)
  1. ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเอง
  2. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดการวางแผน และเป้าหมายหลักร่วมกัน
  3. จัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง
  5. จัดหาสื่อและเทคโนโลยีด้านเทคโนโลยี
  6. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 1. เป้าหมาย(GOAL)
  1. นักเรียนทุกคนมีการพัฒนาตนเองเต็มความสามารถ เต็มตามศักยภาพ มีทักษะทางภาษาเพื่อเตรียมพร้อมสู่ ประชาคมอาเซียน
  2. นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อแสวงหาความรู้ทั้งภายในและภายนอก เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ได้
  3. นักเรียนมีความรู้และคุณลักษณะตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
  4. บุคลากรได้พัฒนาเป็นครูมืออาชีพ มีขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  5. โรงเรียนได้รับความร่วมมือจากชุมชนเพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไปกลยุทธ์(STRATITIC)

            กลยุทธ์ที่ 1  ด้านคุณภาพผู้เรียน

 • พัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ตามศักยภาพตัวเอง และมีความสุข
 • พัฒนาผู้เรียนให้บรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษา

            กลยุทธ์ที่ 2  ด้านการจัดการศึกษา

 • พัฒนาบุคลากรให้เป็นครูมืออาชีพ
 • พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ
 • พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            กลยุทธ์ที่ 3  ด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

 • พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการศึกษาหาความรู้ของผู้เรียนอย่างหลากหลาย
 • พัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

            กลยุทธ์ที่ 4  ด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

 • พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของสถานศึกษา

            กลยุทธ์ที่ 5  ด้านมาตรการส่งเสริม

 • พัฒนาและยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ
 • พัฒนากระบวนการให้บริการทางการศึกษา โดยบูรณาการหลักสูตร สื่อ แหล่งเรียนรู้ที่ หลากหลายและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 1. อัตลักษณ์ผู้เรียน

“ มีวินัย ประหยัดและออมทรัพย์ ”

 1. เอกลักษณ์สถานศึกษา

“ ทักษะอาชีพและเทคโนโลยี ”

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่ง :vision
เมื่อ :2021-11-14 11:08:30
ที่มา :./administrator-control/img/link_go.png